Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Kunstuitleen Rotterdam

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Stichting Kunstuitleen Rotterdam en een huurder / huurkoper / koper (hierna allen te noemen: “huurder”) van een kunstwerk. Stichting Kunstuitleen Rotterdam heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanvang en beëindiging van het lidmaatschapsabonnement.

  1. De Kunstuitleen hanteert een systeem op basis van lidmaatschap. De aanmelding geschiedt na legitimatie door ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso door de huurder. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € ….. per maand en wordt bij vooruitbetaling voldaan. Het lidmaatschapsgeld kan jaarlijks geïndexeerd worden met de CBS prijsindex voor consumenten.
  2. Een lidmaatschap gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier.
  3. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 12 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
  4. Het lidmaatschap eindigt na opzegging met inachtneming van een termijn van één maand. Het opzeggen van het lidmaatschap kan geschieden na het inleveren van het laatste geleende kunstwerk en na ondertekening van het opzegformulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsheeft.

Artikel 2

Stichting Centrum Beeldende kunst, van wie Stichting Kunstuitleen een gemeentelijke, niet-museale kunstcollectie in beheer heeft, blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde eigenaar van het kunstwerk. Stichting Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar van het in bruikleen / huur gegeven kunstwerk in en buiten rechte.

Artikel 3

De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het kunstwerk en/of van de lijst. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de huurder het kunstwerk onder zich heeft.

Artikel 4

De huurder zorgt voor eigen rekening en risico voor vervoer van het kunstwerk, tenzij anders wordt overeengekomen.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijk ophangsysteem. De huurder is gehouden de kunstwerken in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren.

Artikel 5

De huurder is gehouden het kunstwerk deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden vanaf het moment waarop de huurder de beschikking over het kunstwerk verkrijgt. Bij uitkering van schade komen de verzekeringspenningen aan Kunstuitleen Rotterdam toe, onverminderd het recht van Stichting Kunstuitleen Rotterdam op huurder de volledige schade te verhalen.

Artikel 6

De huurder van een kunstwerk dient Kunstuitleen Rotterdam onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beschadiging, vermissing of verloren gaan van het door hem /haar gehuurde kunstwerk.

Het kunstwerk mag niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gezet of opgehangen en dient worden beschermd tegen direct zonlicht.

Artikel 7

De huursom en het abonnementsgeld zijn vooraf verschuldigd. De betaling geschiedt via een machtiging tot automatische incasso. Huurpenningen kunnen ook contant worden voldaan.

Indien de huurder achterstallig is in de betaling van het abonnementsgeld en na de eerste herinnering in gebreke blijft met de betaling van het verschuldigde bedrag berekent Stichting Kunstuitleen Rotterdam € 15,00 administratiekosten en verbeurt de huurder aan buitengerechtelijke kosten een bedrag berekend naar 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 30,- (excl. BTW)

In alle gevallen waarin Stichting Kunstuitleen Rotterdam een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de huurder doet uitbrengen of in geval van een gerechtelijke procedure tegen huurder teneinde deze tot betaling te dwingen, worden alle werkelijke daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte door Stichting Kunstuitleen Rotterdam op de huurder verhaald. Stichting Kunstuitleen Rotterdam heeft de bevoegdheid tarieven en voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 8

De huurder vrijwaart Stichting Kunstuitleen Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden die schade leiden ten gevolge van de gesloten overeenkomst.

Artikel 9

Het reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van Stichting Kunstuitleen Rotterdam

Artikel 10

Indien een huurder in gebreke blijft aan de overeengekomen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen komen de werkelijke gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die Kunstuitleen Rotterdam maakt voor rekening van de betreffende huurder.

Artikel 11

Indien na de eerste sommatie de huurder in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Stichting Kunstuitleen Rotterdam te voldoen is de huurder gehouden de resterende termijnen ineens en in het geheel te voldoen. Tevens is Stichting Kunstuitleen Rotterdam gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en het kunstwerk terug te nemen.

In gevallen dat de huurder…

  •  in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
  • komt te overlijden, of onder curatele wordt gesteld;
  • enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  • niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;
  • het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

…heeft Stichting Kunstuitleen Rotterdam heeft recht de overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het kunstwerk terug te nemen zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en zonder daardoor schadeplichtig jegens de huurder te worden.

Artikel 12

Stichting Kunstuitleen Rotterdam is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de (uitvoering van de) overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Kunstuitleen Rotterdam, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Stichting Kunstuitleen Rotterdam is nimmer aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.

Stichting Kunstuitleen Rotterdam is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, dan wel van haar ondergeschikten en ingeschakelde derden, nimmer, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vertragingsschade, bedrijfsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

Eventuele aansprakelijkheid van Stichting Kunstuitleen Rotterdam voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het tot het moment waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan door Stichting Kunstuitleen Rotterdam gefactureerde, danwel te factureren bedrag voor de overeenkomst, zulks met een maximum van € 500,= per geval.

Artikel 11

De huurder is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres uiterlijk een week voor de verhuizing aan Stichting Kunstuitleen Rotterdam door te geven.

Artikel 12

Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met de in het vorige lid genoemde overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam.