Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kunstuitleen

Toepasselijkheid

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen Stichting Kunstuitleen Rotterdam en een huurder / huurkoper / koper (hierna allen te noemen: “huurder”) van een kunstwerk. Stichting Kunstuitleen Rotterdam heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 – Overeenkomst
Een huurovereenkomst tussen Stichting Kunstuitleen Rotterdam en de huurder komt pas tot stand wanneer Stichting Kunstuitleen Rotterdam een aanbod van de huurder schriftelijk of mondeling uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Abonnement

Artikel 3 –Inschrijving en opzegging
1. De Kunstuitleen hanteert een systeem op basis van een jaarabonnement. De aanmelding geschiedt na legitimatie door ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging voor automatische incasso door de huurder. Het jaarabonnement bedraagt €19,80 per kalenderjaar en wordt jaarlijks in januari geïncasseerd. Het bedrag van het jaarabonnement kan jaarlijks geïndexeerd worden met de CBS prijsindex voor consumenten.
2. Een jaarabonnement gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier.
3. Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de tijd van minimaal 12 maanden en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
4. Het jaarabonnement eindigt na opzegging met inachtneming van een termijn van één maand. Het opzeggen van het jaarabonnement kan geschieden na het inleveren van het laatste geleende kunstwerk en na ondertekening van het opzegformulier. Als opzegdatum geldt altijd de laatste dag van de maand waarin de opzegging plaatsheeft.

Artikel 4 – Duur van de huurovereenkomst
De tussen partijen gesloten huurovereenkomst heeft een minimale looptijd van één maand en een maximale looptijd van twee jaar.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 5 – Eigendom bij huurovereenkomst
Bij het aangaan van een huurovereenkomst blijft de Gemeente Rotterdam van wie Stichting Kunstuitleen Rotterdam een niet-museale kunstcollectie in beheer heeft, gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde eigenaar van het kunstwerk. Stichting Kunstuitleen Rotterdam vertegenwoordigt de kunstenaar van het in bruikleen / huur gegeven kunstwerk in en buiten rechte.

Gebruik van het kunstwerk

Artikel 6 – Auteursrecht
Het reproduceren, kopiëren en/of tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van Stichting Kunstuitleen Rotterdam

Artikel 7 – Verblijf kunstwerk en onderhuur
De gehuurde kunstwerken verblijven op het adres dat op de overeenkomst tussen partijen staat vermeld. Onderhuur van het kunstwerk is niet toegestaan, (behoudens met schriftelijke toestemming van Stichting Kunstuitleen Rotterdam)

Artikel 8 –Transport
De huurder zorgt voor eigen rekening en risico voor vervoer van het kunstwerk, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 9 – Onderhoud
De huurder dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijk ophangsysteem. De huurder is gehouden de kunstwerken in goede staat en onderhoud te houden en als goed huisvader te beheren.

Artikel 10 – Verplaatsing, verhuizing
De huurder zal het kunstwerk gedurende deze overeenkomst niet naar een andere locatie brengen dan zijn of haar opgegeven adres buiten deze locatie brengen behoudens schriftelijke toestemming van de Stichting Kunstuitleen Rotterdam. De huurder is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres uiterlijk een week voor de verhuizing aan Stichting Kunstuitleen Rotterdam door te geven. De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven op andere op andere wijze in bezit geven.

Artikel 11 – Beschadiging, vermissing of verlies
De huurder van een kunstwerk dient Stichting Kunstuitleen Rotterdam onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beschadiging, vermissing of verloren gaan van het door hem /haar gehuurde kunstwerk. Het kunstwerk mag niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gezet of opgehangen en dient worden beschermd tegen direct zonlicht.

Betaling

Artikel 12 – Huurprijs
De huurprijs die huurder betaalt is afhankelijk van de waarde van het kunstwerk en is terug te vinden op uw huurovereenkomst en op de website van de Stichting Kunstuitleen Rotterdam. Er wordt niet om niet verhuurd. Mocht vermelding van de huurprijs ontbreken op uw mutatieformulier/huurovereenkomst dan staat het Stichting Kunstuitleen Rotterdam vrij om op basis van de waarde van het kunstwerk conform de prijsklassen een redelijke huurprijs bij u in rekening te brengen.

Artikel 13 – Betaling van de huursom
De huursom is achteraf verschuldigd. Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een huurovereenkomst een machtiging af te geven tot automatische incasso van de huur en het jaarabonnement. Wanneer de huur en het jaarabonnement niet kunnen worden afgeschreven of worden gestorneerd, is huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien dit bedrag niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, wordt ook de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling kan Stichting Kunstuitleen Rotterdam het abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 14 – Ontbinding
Indien na de eerste sommatie de huurder in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Stichting Kunstuitleen Rotterdam is de huurder verplicht de resterende termijnen ineens en in het geheel te voldoen. Tevens is Stichting Kunstuitleen Rotterdam gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en het kunstwerk terug te nemen in gevallen dat de huurder:

• in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

• komt te overlijden, of onder curatele wordt gesteld;

• enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt

• de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;

• het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

Artikel 15 – Spaartegoeden
Spaartegoeden worden bij Stichting Kunstuitleen Rotterdam zelf beheerd. Deze tegoeden kunnen uitsluitend besteed worden voor de aankoop van kunstwerken uit de collectie van Stichting Kunstuitleen Rotterdam. Indien bij beëindiging van het jaarabonnement er een spaartegoed resteert, moet dat restant binnen 2 jaar na opzegging worden gebruikt voor de aankoop van een kunstwerk. Bij niet tijdige besteding vervalt het spaartegoed aan Stichting Kunstuitleen Rotterdam. Stichting Kunstuitleen Rotterdam herinnert huurder/abonnees mondeling bij de opzegging aan deze voorwaarde. Huurders/abonnees kunnen een rentevrije kunstkoop regeling aanvragen. De voorwaarden zijn op te vragen bij Stichting Kunstuitleen Rotterdam. Spaartegoeden kunnen niet overgeheveld worden naar andere kunstuitlenen of organisaties. De huurder/abonnee kan nimmer aanspraak maken op uitbetaling van het spaartegoed in geld en evenmin kan het spaartegoed aangewend worden voor verrekening met vorderingen van Stichting Kunstuitleen Rotterdam op de abonnee/huurder, ontstaan uit welke hoofde dan ook.

Inlevering

Artikel 16 – Inleverbewijs bij retournering
Bij inleveren van het kunstwerk zal een inlever-ontvangstbewijs door Stichting Kunstuitleen Rotterdam aan huurder worden verstrekt. Dit bewijs is leidend voor het bepalen van de staat van inlevering.
Artikel 17 – Waardestijging
In verband met eventuele waardestijging van het kunstwerk, wordt een bedrag van 1,5 keer de waarde van het kunstwerk in rekening gebracht bij de huurder indien het kunstwerk niet wordt ingeleverd, onherstelbaar is beschadigd of is vermist.
Artikel 18 – Waardestijging kunstwerken uit speciale collectie (Grand Cru collectie)
In verband met eventuele waardestijging van het kunstwerk die wegens hun niet vervangbaarheid en
onmogelijkheid tot reproductie tot de speciale collectie behoort, wordt een bedrag van drie keer de waarde van het kunstwerk in rekening gebracht bij de huurder indien het kunstwerk niet wordt ingeleverd, onherstelbaar is beschadigd of is vermist.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 19 – Aansprakelijkheid bij schade of vermissing
De huurder van een kunstwerk is aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van het kunstwerk en/of van de lijst. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht of ontstaan gedurende de tijd dat de huurder het kunstwerk onder zich heeft.

Artikel 20 – Schade voortvloeiende uit overeengekomen werkzaamheden
Stichting Kunstuitleen Rotterdam is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de (uitvoering van de) overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Kunstuitleen Rotterdam, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Stichting Kunstuitleen Rotterdam is nimmer aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.
Stichting Kunstuitleen Rotterdam is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, dan wel van haar ondergeschikten en ingeschakelde derden, nimmer, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vertragingsschade, bedrijfsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade. Eventuele aansprakelijkheid van Stichting Kunstuitleen Rotterdam voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het tot het moment waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan door Stichting Kunstuitleen Rotterdam gefactureerde, danwel te factureren bedrag voor de overeenkomst, zulks met een maximum van € 500,= per geval.

Artikel 21 – Vrijwaring
De huurder vrijwaart Stichting Kunstuitleen Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden die schade leiden ten gevolge van de gesloten overeenkomst.

Artikel 22 – Verzekering
De huurder is gehouden het kunstwerk deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden vanaf het moment waarop de huurder de beschikking over het kunstwerk verkrijgt. Bij uitkering van schade komen de verzekeringspenningen aan Kunstuitleen Rotterdam toe, onverminderd het recht van Stichting Kunstuitleen Rotterdam op huurder de volledige schade te verhalen.

Artikel 23 – Afwijking
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Geschillen

Artikel 24 – Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam. “Op elk geschil tussen Stichting Kunstuitleen Rotterdam en huurder is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hier tegen verzetten”.